10 october photo barn 16Alma Barnbarnbellarie barn s2bridegeport barn scadilac barn scadilack barn foundationcaro barn (1)caro barncarson city barn 3coleman barndh day barn felowski mill sfairgrove barn 2farwel barn cgladwin barnharrisville barn sharrisville barnkalkaska barn skotchville barn